Sajt www.repro-shop.com koristi kolačiće (cookies) za poboljšanje korisničkog iskustva, pretraživanja i drugih funkcionalnosti. Nastavkom korišćenja sajta i klikom na dugme "Prihvatam" dajete saglasnost za upotrebu kolačića u skladu sa uslovima navedenim u Uslovima korišćenja sajta i zaštite korisničkih podataka. Više informacija

PRIHVATAM

Prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. Glasnik RS" 88/2021) KUPOVINA PREKO NAŠE PRODAJNE INTERNET STRANICE www.repro-shop.com SMATRA SE PRODAJOM NA DALJINU. Prava potrošača su regulisana navedenim Zakonom i potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 (četrnaest) dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga. Takođe, potrošač ima pravo na reklamaciju u slučaju nesaobraznosti kupljenih artikala u roku od 2 godine a detaljna uputstva za postupak podnošenja reklamacije molimo Vas pročitajte na zasebnoj stranici REKLAMACIJE . 

Potrošač je dužan da obavesti prodavca o odustanku od ugovora pismenim putem. To može učiniti putem slanja popunjenog obrasca za odustanak od ugovora o kupoprodaji na daljinu putem Pošte na adresu (TR REPROSHOP, Cara Dušana 38, 21000 Novi Sad) ili elektronski e-mail adresu prodavca office@repro-shop.com . Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu. 

Obrazac za odustanak od Ugovora o kupoprodaji možete preuzeti ovde: OBRAZAC ZA ODUSTANAK

Prodavac je dužan da potrošača o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti slanjem potvrde prijema na e-mail potrošača ili izuzetno, na poštansku adresu potrošača. U slučaju otkazivanja ugovora, potrošač je dužan o svom trošku robu vrati prodavcu ili licu ovlašćenom od strane prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslao popunjen obrazac za odustanak od ugovora. Potrošač ima obavezu da snosi direktne troškove povrata robe, osim ako se prodavac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati. 

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, ukoliko je to moguće u originalnom pakovanju (nije uslov), sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom. 

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica korišćenja proizvoda na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice kod prodavca, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupilo oštećenje proizvoda krivicom potrošača u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će potrošaču biti vraćen o njegovom trošku.

Ukoliko prodavac utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan, prodavac je u obavezi izvršiti povrat iznosa koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Povrat novca vrši se elektronskim putem na broj računa koji potrošač dostavi u Obrascu za odustanak.

Pravo na odustanak od ugovora potrošač ima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te se primenjuju se sledeća pravila:

Svaki ugovor na daljinu i ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija trgovca, na koji se primenjuju pravila sadržana u članovima 26-36. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, da raskine u roku od 14 (četrnaest) dana;

- u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, rok za odustanak računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;

- kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; -

- kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili njen deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;

- kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik;

- ako trgovac ne preda kupcu obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 29. stav 1. zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora;

- ako trgovac nije predao potrošaču obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 29. stav 1. ovog zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana počinje da teče kada potrošač dobije obrazac za odustanak.

- Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Isključenje prava na odustanak od ugovora

Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora, na osnovu člana 36. Zakona o zaštiti potrošača, u slučaju:

- isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

- isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

- isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom.